Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ulkoministeriö (y-tunnus: 0245973-9) [myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”]

Osoite:
PL 176, 00023, Valtioneuvosto

Puhelin:
0295 16001

Sähköposti:
kirjaamo.um@formin.fi

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa:

Tietosuojavastaava Juha-Matti Laasonen (tietosuoja@formin.fi)

2. Mitä tarkoitamme eri termeillä?

”Rekisteröidyllä” tarkoitamme sitä vähintään 15-vuotiasta ihmistä, kenen henkilötietoja Rekisterinpitäjä henkilörekistereissään käsittelee tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”Rekisteröity”) liittyviä tietoja, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero.

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme Henkilötietojasi?

Käsittelemme Henkilötietojasi #yllättävänvaikuttava-kampanjan toteuttamiseksi eli yhteiskunnalliseen vaikuttamistoimintaan liittyen. Käsittelemme Henkilötietojasi vain, mikäli olet osallistunut #yllättävänvaikuttava-kampanjaan tunnistettavana tai tunnistettavissa olevana henkilönä, esimerkiksi luomalla julkiselle sosiaalisen median tilillesi sisältöä ja käyttämällä siinä yhteydessä kampanjan #-tunnisteita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

a) olet antanut suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten; ja/tai

f) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Meillä on toimintamme harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus tehdä yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Mikäli tietojen käsittely ei perustu oikeutettuun etuun, voimme pyytää suostumustasi muunlaiseen Henkilötietojen käsittelyyn.

4. Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

Käsittelemämme Henkilötiedot voivat sisältää seuraavia tietotyyppejä:

 • Rekisteröidyn kampanjaan tuottama kirjallinen sisältö
 • tiedot Rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeistä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella

5. Mistä lähteistä keräämme Henkilötietojasi?

Henkilötietojasi kerätään sinulta itseltäsi osallistuessasi kampanjaan eli Instagram-sisältöjesi kautta.

6. Kenelle voimme jakaa Henkilötietojasi?

Emme anna, myy tai muuten paljasta Henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Jaamme Henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi kampanjan käytännön toteuttamisessa mukana olevat yhteistyökumppanit. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää, minkä vuoksi emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sovittujen palvelujen tarjoamiseen, ja edellytämme osapuolilta Henkilötietojesi suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Saatamme jakaa niiden Rekisteröityjen Henkilötietoja julkisesti, joiden kampanjaan toimitettuja sisältöjä päätämme julkaista kampanjan ehtojen mukaisesti kampanjan verkkosivuilla.

7. Siirrämmekö Henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

Saatamme kampanjaa toteuttaessamme käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Saatamme siten siirtää Henkilötietojasi kampanjan toteutusmaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa varmistamme, että Henkilötietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että Henkilötietosi suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia taikka USA:n osalta hyödyntämällä Privacy Shield -järjestelmää, ja edellyttämällä Henkilötietojen vastaanottajalta asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

Mikäli julkaisemme Rekisteröityjen kampanjaan toimitettuja sisältöjä kampanjan ehtojen mukaisesti kampanjan verkkosivuilla tunnistettavassa muodossa, siirtyvät näiden Rekisteröityjen Henkilötiedot globaalisti eri maihin verkkosivuston ollessa saatavilla kaikkialla maailmasta.

8. Kuinka kauan käsittelemme Henkilötietojasi?

Käsittelemme Henkilötietojasi enintään 6 kuukauden ajan kampanjan päättymisajan jälkeen.

9. Miten voit käyttää Henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa Henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 annettuihin yhteystietoihin oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat (oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu eli kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi):

a) Oikeus saada pääsy Henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin Henkilötiedoista, joita sinusta on yksilöimääsi henkilörekisteriin kerätty.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat Henkilötiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi Henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

 1. Henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat Henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
 4. Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
 5. Henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
 6. Henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä rajoittamaan Henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 1. kiistät meillä olevien Henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
 3. emme enää tarvitse kyseisiä Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 4. olet vastustanut Henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.

e) Oikeus vastustaa sinua koskevien Henkilötietojen käsittelyä. Mikäli käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien Henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa Henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f) Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa Henkilötiedoistasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

g) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä Henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja meidän välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

10. Minkä maan lainsäädäntöä Henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen viranomainen. Tämän tietosuojaselosteen kattamaan henkilörekisteriin ja sen sisältämien Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.